Podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (ďalej len „VOP”)

 

spoločnosti Sneakerview s. r. o., so sídlom Námestie Martina Benku 15, 811 07 Bratislava, IČO: 51 917 017, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 131211/B

 

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Reklamačný formulár

 

Obsah VOP

 1. DEFINÍCIE ZÁKLADNÝCH POJMOV
 2. OBJEDNÁVKA TOVARU – UZATVORENIE ZMLUVY
 3. DODANIE TOVARU
 4. PREVZATIE TOVARU A NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA VLASTNÍCKEHO PRÁVA
 5. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY
 6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A REKLAMAČNÝ PORIADOK
 8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 9. ROZHODNÉ PRÁVO, RIEŠENIE SPOROV, ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV
 10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

A. DEFINÍCIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

 1. Predávajúcim sa rozumie obchodná spoločnosť Sneakerview s. r. o.,so sídlom Námestie Martina Benku6302/15, 811 07 Bratislava, IČO: 51 917 017, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 131211/B.Predávajúci je prevádzkovateľom internetovej stránky sneakerview.sk. Email Predávajúceho určený na komunikáciu s Kupujúcim je info@sneakerview.sk.Telefonický kontakt Predávajúceho určený na komunikáciu s Kupujúcim je +421____________________. Orgán dozoru nad dodržiavaním povinností Predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj.
 1. E-obchodom sa rozumie internetový obchod prevádzkovaný Predávajúcim na internetovej stránke sneakerview.sk.
 1. Stránka Predávajúceho sa rozumie internetová stránka sneakerview.sk.
 1. Kupujúcim sa rozumie plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná Tovar prostredníctvom E-obchodu. Ak Kupujúci je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) a z tohto titulu mu prináležia osobitné oprávnenia a spôsoby zaobchádzania vyplývajúce z osobitných právnych predpisov, ktoré sa naopak nevzťahujú na Kupujúceho, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, tak sa takýto Kupujúci označuje v týchto VOP ako Spotrebiteľ.
 1. Tovarom sa rozumejú všetky produkty ponúkané Predávajúcim v E-obchode. Predávajúci sa špecializuje na predaj jedinečných párov limitovaných edícii použitej obuvi. Miera opotrebenia Tovaru je uvedená v rámci informácie o konkrétnom Tovare na Stránke Predávajúceho. Fotografie jednotlivých produktov (Tovar) sú autentické a nezameniteľné, tzn. Kupujúci je schopný si priamo na Stránke Predávajúceho obhliadnuť konkrétny Tovar, o ktorý má záujem a ktorý mu, v prípade jeho kúpy, bude doručený.
 2. Objednávkou sa rozumie elektronická objednávka vyplnená Kupujúcim podľa pokynov na Stránke Predávajúceho. Objednávka predstavuje návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy Kupujúceho adresovaný Predávajúcemu.
 1. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar a Kupujúci sa zaväzuje Tovar prevziať a zaplatiť za tento Tovar dohodnutú Kúpnu cenu a Distribučné náklady.
 1. Kúpna cena Tovaru objednávaného prostredníctvom E-obchodu Predávajúceho je uvedená na Stránke Predávajúceho pri každom jednotlivom Tovare. Cena Tovaru je uvedená v mene EUR a v prípade, že Predávajúci je platiteľom DPH, je uvedená vrátane príslušnej sadzby DPH. Kúpna cena Tovaru nezahŕňa Distribučné náklady.
 1. Distribučné náklady sú náklady na dopravu, dodanie, náklady poštovného, balné a náklady na poistenie.
 1. Reklamačným poriadkom sa rozumie postup pri uplatnení reklamácie Kupujúcim popísaný v článku G. týchto VOP.

 

B. OBJEDNÁVKA TOVARU – UZATVORENIE ZMLUVY 

 1. Kupujúci môže Tovar kúpiť výlučne prostredníctvom E-obchodu, pričom Kupujúci sa môže, ale nemusí pred nákupom Tovaru cez E-obchod zaregistrovať ako zákazník.
 1. Po ukončení nákupu cez E-obchod, Kupujúci vyjadruje svoj záujem uzatvoriť Kúpnu zmluvu s Predávajúcim vyplnením a odoslaním Objednávky podľa pokynov na Stránke Predávajúceho.
 1. Každá Objednávka obsahuje najmä nasledovné náležitosti, ktoré musia byť zo strany Kupujúceho vyplnené:
 • identifikačné údaje Kupujúceho v rozsahu: (i.) meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo a e-mail v prípade ak je Kupujúcim fyzická osoba; (ii.)obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, ak je platiteľom DPH, telefónne číslo a e-mail, ak je Kupujúcim právnická osoba;
 • vybraný Tovar a množstvo vybraného Tovaru;
 • adresa miesta dodania Tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že Tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);
 • spôsob doručenia Tovaru.
 1. Pred odoslaním Objednávky je Kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito VOP súčasťou ktorých je ajReklamačný poriadok Predávajúceho. Odoslaním Objednávky, Kupujúci potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s VOP a Reklamačným poriadkom Kupujúceho.
 1. Objednávka sa pre Kupujúceho stáva záväznou okamihom jej odoslania Predávajúcemu.
 1. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe písomného potvrdenia Objednávky zo strany Predávajúceho zaslaného na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke. Predávajúci potvrdí obsah Objednávky Kupujúceho najneskôr do skončenia nasledujúceho pracovného dňa po doručení Objednávky Predávajúcemu, inak platí, že k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy nedošlo.
 2. Kupujúci súhlasí s tým, že pre záväzné dokončenie a perfektnosť Objednávky je nutné zaplatiť Kúpnu cenu a Distribučné náklady, pričom uvedenú skutočnosť výslovne potvrdzuje pri odosielaní Objednávky obsahujúcej informáciu, že ide o Objednávku s povinnosťou platby.
 1. Akákoľvek zmena Objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho.
 1. Kupujúci má právo odvolať Objednávku bez udania dôvodu do času jej záväzného potvrdenia zo strany Predávajúceho.
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť Objednávku alebo jej časť, ak vybraný Tovar bol medzičasom vypredaný na základe skoršej Objednávky iného Kupujúceho. V tomto prípade, Predávajúci budeinformovať Kupujúceho o nemožnosti uzatvorenia Kúpnej zmluvy a zároveň zabezpečí vrátenie zaplatenej Kúpnej ceny a Distribučných nákladov na účet Kupujúceho a to v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa informovania Kupujúceho o nemožnosti uzatvoriť Kúpnu zmluvu.

 

C. DODANIE TOVARU 

 1. Tovar je Predávajúcim expedovaný bezodkladne, obvykle v lehote 3 pracovných dní, odo dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy, nie však skôr ako bude pripísaná Kúpná cena a Distribučné náklady na účet Predávajúceho. O vyexpedovaní Tovaru bude Kupujúci informovaný e-mailom.
 1. Tovar bude Kupujúcemu dodaný v dodacej lehote v závislosti od spôsobu doručenia Tovaru, zvoleného Kupujúcim v Objednávke. Ak Predávajúci nemôže dodať objednaný Tovar v danej lehote, je o tom povinný bezodkladne informovať Kupujúceho prostredníctvom e-mailu uvedeného v elektronickej  objednávke a oznámiť mu nový predpokladaný termín dodania Tovaru. Ak dodacia lehota presiahne 30 kalendárnych dní od uzavretia Kúpnej zmluvy alebo od pripísania Kúpnej ceny a Distribučných nákladov na účet Predávajúceho Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od uplynutia príslušnej 30-dňovej doby. V prípade, že Kupujúci využije právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, Predávajúci je povinný do 14 kalendárnych dní od doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy zabezpečiť vrátenie zaplatenej Kúpnej ceny a Distribučných nákladov na účet Kupujúceho.
 1. Status Objednávky si môže Kupujúci skontrolovať na Stránke predávajúceho. O statuse Objednávky je Kupujúci taktiež upozornený e-mailom.
 1. Tovar je dodávaný prostredníctvom nasledovných poskytovateľov poštových a kuriérskych služieb: ________________________pre dodanie Tovaru v rámci územia Slovenskej republiky a ____________________________ pre dodanie Tovaru v rámci Európskej únie (ďalej len „Dopravca“). Kupujúci je následne kontaktovaný Dopravcom o termíne dodania Tovaru a to e-mailom, SMS správou alebo telefonicky. Ak je navrhnutý termín nevyhovujúci, môže sa Kupujúci s Dopravcom, prípadne s Predávajúcim, dohodnúť na náhradnom termíne dodania Tovaru. Ak Kupujúceho nebude možné skontaktovať alebo ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s Dopravcom, na mieste dodania a neurčí inú osobu na prevzatie Tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo Dopravcovi v dôsledku neúspešného pokusu o dodanie Tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania Tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci. V prípade, ak si Kupujúci dvakrát po sebe neprevezme Tovar od Dopravcu, Predávajúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Predávajúci vráti v lehote 14 kalendárnych dní od spätného doručenia Tovaru Predávajúcemu zaplatenú Kúpnu cenu na účet Kupujúceho. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, Kupujúci pre tento prípad odstúpenia od Kúpnej zmluvy nemá právo na vrátenie zaplatených Distribučných nákladov.
 1. Odstúpením od Kúpnej zmluvy podľa bodu 4. tohto článku VOP, nie je dotknuté právo Predávajúceho na náhradu škody voči Kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený jednostranne si započítať svoju pohľadávku z titulu náhrady škody voči pohľadávke Kupujúceho na vrátenie Kúpnej ceny a rozdiel poukázať Kupujúcemu v lehote podľa bodu 4. tohto článku VOP. Škodou sa rozumejú najmä, nie však výlučné náklady na spätnú prepravu Tovaru Predávajúcemu, škoda vzniknutá Dopravcovi, náklady opätovného dodania a iná preukázateľná škoda spôsobená porušením povinností Kupujúcim.
 1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu aj dodatočnú škodu, ktorú nebolo možné vyčísliť v základnej lehote na vrátenie Kúpnej ceny podľa bodu 4. tohto článku VOP.
 1. Pri prevzatí Tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je Tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky predložený Dopravcom. V prípade, že obal bude poškodený, je nutné na mieste dodania Tovaru spísať s Dopravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy a Kupujúci je povinný o tom bezodkladne informovať Predávajúceho, a to za účelom čo najrýchlejšieho vyriešenia veci. Kupujúci postupuje primerane podľa článku G. týchto VOP.
 1. Ak Kupujúci Tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu a nespíše o tomto poškodení s Dopravcom písomný zápis, Predávajúci má právo prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu neuznať.
 1. Kupujúci je povinný bezodkladne po obdržaní Tovaru skontrolovať obsah zásielky a v prípade, ak sa dodaný Tovar nezhoduje s objednaným Tovarom, alebo je akokoľvek poškodený prepravou, resp. Kupujúci objaví iné vady spôsobené prepravou, je povinný o tom bezodkladne informovať Predávajúceho spôsobom podľa článku G. týchto VOP, inak sa dodávka považuje za úplnú a bez vád a reklamácie z tohto titulu má právo Predávajúci neakceptovať. Bezodkladne na účely tohto bodu tohto článku VOP sa rozumie 3 pracovné dni.

 

D. PREVZATIE TOVARU A NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 

 1. Kupujúci je povinný prevziať objednaný Tovar, ktorý mu Predávajúci doručil na miesto dodania Tovaru určené v Objednávke, ak nie je dohodnuté inak.
 1. Ak Kupujúci bezdôvodne odmietne Tovar prevziať, tak Predávajúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Predávajúci vráti v lehote 14 kalendárnych dní od spätného doručenia Tovaru Predávajúcemu, zaplatenú Kúpnu cenu na účet Kupujúceho. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, Kupujúci pre tento prípad odstúpenia od Kúpnej zmluvy nemá právo na vrátenie zaplatených Distribučných nákladov.
 1. Odstúpením od Kúpnej zmluvy podľa bodu 2. tohto článku VOP, nie je dotknuté právo Predávajúceho na náhradu škody voči Kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený jednostranne si započítať svoju pohľadávku z titulu náhrady škody voči pohľadávke Kupujúceho na vrátenie Kúpnej ceny a rozdiel poukázať Kupujúcemu v lehote podľa bodu 2. tohto článku VOP. Škodou sa rozumejú najmä avšak nie výlučné náklady na spätnú prepravu Tovaru Predávajúcemu, škoda vzniknutá Dopravcovi, náklady opätovného dodania a iná preukázateľná škoda spôsobená porušením povinností Kupujúcim.
 2. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu aj dodatočnú škodu, ktorú nebolo možné vyčísliť v základnej lehote na vrátenie Kúpnej ceny podľa bodu 2. tohto článku VOP.
 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru okamihom jeho prevzatia od Dopravcu.
 1. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na Tovare, t.j. nebezpečenstvo straty, zničenia, odcudzenia, či poškodenia Tovaru. V prípade, že Kupujúci riadne doručený Tovar neprevezme a s Predávajúcim alebo Dopravcom sa vopred nedohodne na náhradnom termíne doručenia, tak okamihom omeškania Kupujúceho s prevzatím Tovaru prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na Tovare a zároveň začína plynúť záručná doba na Tovar.

 

E. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 1. Kúpna cena Tovaru objednávaného prostredníctvom E-obchodu Predávajúceho je uvedená na Stránke Predávajúceho pri každom jednotlivom Tovare. Kúpna cena Tovaru je uvedená v mene EUR a v prípade, že Predávajúci je platiteľom DPH, je uvedená vrátane príslušnej DPH.
 1. Kupujúci berie na vedomie, že Kúpna cena Tovaru zohľadňuje jeho predchádzajúce používanie a z toho plynúce opotrebenie.
 1. Kupujúci spolu s Tovarom obdrží aj faktúru, kde má vyúčtovanú celkovú cenu za Tovar, pozostávajúcu z Kúpnej ceny Tovaru a Distribučných nákladov.
 1. Faktúra obsahuje najmä:
 • identifikačné údaje Predávajúceho;
 • identifikačné údaje Kupujúceho;
 • dátum uzatvorenia Kúpnej zmluvy alebo číslo Objednávky;
 • informáciu o tom, že Tovar je používaný;
 • označenie Tovaru s uvedením množstva;
 • Kúpna cena jednotlivého Tovaru, Distribučné náklady a celková cena, ktorú Kupujúci zaplatil.
 1. Platenie Kúpnej ceny a Distribučných nákladov sa uskutočňuje nasledovnými spôsobmi:

 

F. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou Dopravcu prevezme Tovar. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom okamihom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou Dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 1. Spotrebiteľ je oprávnený zaslať Predávajúcemu odstúpenie od Kúpnej zmluvy písomne a to listom zaslaným poštou do sídla Predávajúceho: Sneakerview s. r. o.,so sídlom Námestie Martina Benku6302/15, 811 07 Bratislava, Slovenská republika alebo e-mailom na adresu Predávajúceho: info@sneakerview.sk. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorý Predávajúci zaslal Spotrebiteľovi spolu s Tovarom a ktorý je súčasne prístupný na stiahnutie na Stránke Predávajúceho.
 1. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 1. tohto článku VOP.
 1. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať Tovar späť Predávajúcemu. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy, znáša nákladyna vrátenie Tovaru Predávajúcemu Spotrebiteľ.
 1. Po odstúpení od Kúpnej zmluvy, Predávajúci vráti Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré Spotrebiteľ uhradil v súvislosti s uzavretím Kúpnej zmluvy, najmä Kúpnu cenu vrátane Distribučných nákladov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak Spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka Predávajúci. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
 1. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude Predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy, nie však skôr ako bude Predávajúcemu vrátený Tovar alebo ako bude Predávajúcemu predložený doklad preukazujúci zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu, podľa toho čo nastane skôr. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľom pri platbe. Tým nie je dotknuté právo Spotrebiteľa dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 1. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.Predávajúci odporúča Spotrebiteľovi poistiť Tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku škody na Tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša Spotrebiteľ až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.
 1. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy znáša Spotrebiteľ.

 

G. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU A REKLAMAČNÝ PORIADOK 

G.1      Všeobecné informácie 

 1. Ak je Kupujúci Spotrebiteľom, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady Tovaru, ako aj úprava práv a povinností s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“).
 1. Postup Kupujúceho, ktorý nie je Spotrebiteľom, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady Tovaru zakúpeného, ako aj úprava práv a povinností s tým súvisiacich sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 1. Záručná doba Tovaru je 12 mesiacov a začína plynúť od prevzatia Tovaru Kupujúcim. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne po zistení vady, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Uplynutím záručnej doby práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady zaniknú.
 1. Kupujúci je riadne informovaný o tom, že kupuje použitý Tovar. Miera opotrebenia Tovaru je uvedená v rámci informácie a konkrétnom Tovare na Stránke predávajúceho. Fotografie jednotlivých produktov (Tovar) sú autentické a nezameniteľné, tzn. Kupujúci je schopný si priamo na Stránke predávajúceho obhliadnuť konkrétny Tovar o ktorý má záujem a ktorý mu, v prípade jeho kúpy, bude doručený.
 1. Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za vady Tovaru vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením.
 1. Predávajúci taktiež nezodpovedá za vady Tovaru, o ktorých bol v čase uzatvárania Kúpnej zmluvy Kupujúci informovaný a/alebo  ktoré boli zjavné a viditeľné z autentických fotografií Tovaru na Stránke predávajúceho.
 1. Za vadu Tovaru nemožno považovať zmenu pôvodných vlastnosti Tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho používania a opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je Tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim, či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
 1. V prípade, ak sa počas plynutia záručnej doby vyskytne vada Tovaru, za ktorú zodpovedá Predávajúci, Kupujúci si môže reklamáciu uplatniť písomne a to listom zaslaným poštou do sídla Predávajúceho: Sneakerview s. r. o.,so sídlom Námestie Martina Benku6302/15, 811 07 Bratislava, Slovenská republika alebo e-mailom na adresu Predávajúceho: info@sneakerview.sk. Na tento účel, Kupujúci môže použiť reklamačný formulár, ktorý je prístupný na stiahnutie na Stránke predávajúceho.
 1. Písomná reklamácia musí obsahovať nasledovné náležitosti:
 • identifikačné údaje Kupujúceho v rozsahu: (i.) meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo a e-mail v prípade ak je Kupujúcim fyzická osoba; (ii.) obchodné meno, sídlo/miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, ak je platiteľom DPH, telefónne číslo a e-mail, ak je Kupujúcim právnická osoba;
 • číslo Objednávky;
 • popis Tovaru (značka, veľkosť);
 • popis vady Tovaru; (Vada musí byť popísaná dostatočne určito a zrozumiteľne spolu s uvedením, ako sa navonok vada prejavuje. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na uvedené vady, Predávajúci nie je povinný vybavovať vady, ktoré neboli Kupujúcim riadne popísané);
 • dátum zistenia vady Tovaru;
 • preferovaný spôsob vybavenia reklamácie;
 • IBAN účtu Kupujúceho, pokiaľ žiada o vrátenie peňazí na účet;
 • dátum uplatnenia reklamácie Kupujúcim:
 • podpis Kupujúceho, ak zasiela reklamáciu prostredníctvom pošty.
 1. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú dňom je doručenia Predávajúcemu, s tým že obsahuje:
 • všetky požadované obsahové údaje podľa bodu 8. tohto článku VOP;
 • faktúru a doklad o prevzatí tovaru, vrátane protokolu o poškodení zásielky počas prepravy;
 • reklamovaný Tovar.
 1. Predávajúci odporúča Kupujúcemu poistiť Tovar, ktorý je predmetom vrátenia.
 1. Ak je reklamácia neúplná, Predávajúci vyzve e-mailom Kupujúceho na jej doplnenie. Ak Predávajúci nedoplní reklamáciu a/alebo nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 7 kalendárnych dní od jej doručenia, Predávajúci si vyhradzuje právo takúto reklamáciu odmietnuť a reklamácia bude vrátená na náklady Kupujúceho naspäť Kupujúcemu na adresu uvedenú v reklamácii, prípadne na adresu uvedenú v Objednávke. Ak Kupujúci neposkytne súčinnosť a vrátenú reklamáciu neprevezme, Predávajúci uskladní reklamáciu v sídle Predávajúceho a v súvislosti s uskladnením účtuje skladné vo výške 1 EUR O uskladnení bude Predávajúci informovať Kupujúceho e-mailom.

 

G.1      Doplňujúce informácie pre Spotrebiteľa 

 1. Reklamáciu možno vybaviť niektorým z nasledovných spôsobov:
 • odovzdaním opraveného Tovaru,
 • výmenou súčasti Tovaru,
 • vrátením Kúpnej ceny Tovaru v prípade odstúpenia Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru,
 • písomnou výzvou na prevzatie plnenia,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie,
 1. Predávajúci je povinný obratom, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní od doručenia úplnej reklamácie zaslať Spotrebiteľovi e-mailom potvrdenie o uplatnení reklamácie, spolu svyhodnotením či je vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná a súčasne oznámiť Kupujúcemu prostredníctvom e-mailu práva, ktoré Spotrebiteľovi prináležia v prípade, ak ide o odstrániteľnú vadu alebo neodstrániteľnú podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka.
 1. Spotrebiteľ je povinný v lehote do 3 pracovných dní od doručenia oznámenia Predávajúceho podľa bodu 14, tohto článku VOP, oznámiť Predávajúcemu, ktoré z týchto práv uplatňuje.
 2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená opravou. Nakoľko Tovar je jedinečný, nezameniteľný a limitovaný, výmena Tovaru v rámci reklamácie nie je možná. Ak sa však vada týka len súčasti veci, môže Spotrebiteľ žiadať výmenu súčasti, a to za predpokladu, že Predávajúcemu tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Kúpnu cenu Tovaru a závažnosť vady. Namiesto práva na výmenu Tovaru, Kupujúci má právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny.
 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať, má Spotrebiteľ právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vádTovar riadne užívať.
 1. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny Tovaru.
 1. Po doručení oznámenia Spotrebiteľa podľa bodu 15. týchto VOP, Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia úplnej reklamácie Predávajúcemu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 1. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie a kópiu o vybavení reklamácie.
 1. V prípade, že Predávajúci vyhodnotí reklamáciu Tovaru ako nedôvodnú, reklamáciu zamietne.
 1. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 1. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 1. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

 

H. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 1. Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania Objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu piatich rokov.
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je spotrebiteľom, je povinný oznámiť Predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, fakturačnú adresu a dodaciu adresu vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 1. Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. Objednaním Tovaru prostredníctvom E-obchodu na Stránke predávajúceho. Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.
 1. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti doručenej na adresu Predávajúceho právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého môže získať informácie, či sa jeho osobné údaje spracúvajú, na aký účel, aký je rozsah údajov, ktoré sa spracúvajú, a komu boli tieto údaje prípadne sprístupnené, právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov, príp. doplnenie neúplných údajov, právo na vymazanie údajov v prípade, že zanikne účel spracúvania, alebo ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, podľa ktorého môže získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov, právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, prípadne proti profilovaniu, právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, v prípade, že by zistil, že Predávajúci porušil svoje povinnosti, vyplývajúce z vyššie uvedeného zákona OOÚ.
 1. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.
 1. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.
 1. Kupujúci je oprávnený písomne odvolať poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov.
 1. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje potrebné pri činnosti Predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný Tovar a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný Tovar. Kupujúci môže svoje osobné údaje kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať po prihlásení sa do svojho účtu alebo na základe písomnej žiadostina e-mail Predávajúceho:  info@sk. Na písomnú žiadosť Kupujúceho budú osobné údaje z databázy vymazané. Kupujúci môže zrušiť odber noviniek kliknutím na “odhlásenie” v dolnej časti Newslettera, alebo písomnou žiadosťou zaslanou na e-mail Predávajúceho.

 

I. ROZHODNÉ PRÁVO, RIEŠENIE SPOROV, ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

 I.1       Rozhodné právo, Riešenie sporov 

 1. Tieto VOP a vzťahy z nich vyplývajúce, ako aj práva a povinnosti v nich neupravené sa riadia právnym poriadkom platným v Slovenskej republike. Kupujúci si je vedomý skutočnosti, že rozhodným právom je právo Slovenskej republiky.
 1. Vzťahy so Spotrebiteľom neupravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Tým nie sú dotknuté práva vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov. Takáto voľba rozhodného práva, nezbavuje Spotrebiteľa, ktorý je občanom iného členského štátu EÚ, ochrany, ktoré mu poskytujú také ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou podľa práva, ktoré by v prípade absencie dohody v zmysle bodu 1. tohto článku VOP bolo rozhodným.
 1. Ak Kupujúci nie je Spotrebiteľom, vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Tejto osobe neprináležia práva Spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov.
 1. Všetky spory, ktoré z titulu Kúpnej zmluvy, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik Kúpnej zmluvy, budú Kupujúci a Predávajúci riešiť prednostne mimosúdne, dohodou.
 1. V prípade, že sa nepodarí spor vyriešiť dohodou a mimosúdne, vec bude predložená na rozhodnutie vecne a mieste príslušnému súdu Slovenskej republiky podľa ustanovení zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov. V prípade, že pôjde o vec s cudzím prvkom, bude predložená súdu vecne a miestne príslušnému podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach.

I.2       Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov 

 1. Okrem riešenia sporov súdnou cestou, Spotrebiteľ má tiež právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva.
 1. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu ( ďalej len „ ARS“) subjektu ARS, ak Predávajúci na žiadosť Spotrebiteľa odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 kalendárnych dní odo dňa jej odoslania.
 1. Subjektom ARS sa na účely zmluvného vzťahy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom rozumie Slovenská obchodná inšpekcia, prípadné iný subjekt ARS (ďalej len „Subjekt ARS“) zapísaný v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“). Zoznam subjektov ARS je dostupný na internetovej stránke MH SR: https://www.mhsr.sk/ .
 1. Návrh podáva Spotrebiteľ príslušnému Subjektu ARS; možnosť Spotrebiteľa obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.Návrh musí obsahovať náležitosti podľa § 12 ods. 3 a 4 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len „Zákon č. 391/2015“).Návrh môže Spotrebiteľ podať v listinnej podobe, elektronickej podobe, ústne do zápisnice alebo prostredníctvom platformy ARS: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage,
 1. Na podanie návrhu môže Spotrebiteľ použiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 k Zákonu č. 391/2015 a ktorý je dostupný aj na internetovej stránke MH SR a každého Subjektu ARS.
 1. Zákon č. 391/2015 Z.z. sa nevzťahuje na:
 • spory, v ktorých si uplatňuje právo Predávajúci voči Spotrebiteľovi,
 • komunikáciu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim za účelom uplatnenia práv Spotrebiteľa a vyriešenia spotrebiteľského sporu uskutočnenú pred žiadosťou Spotrebiteľa o nápravu,
 • spory riešené Predávajúcim alebo treťou osobou, ktorá je s Predávajúcim v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom právnom vzťahu,
 • spory súvisiace so službami všeobecného záujmu poskytovanými bezodplatne,
 • spory súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti[1] alebo so službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti[2],
 • spory súvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšieho vzdelávania verejnou vysokou školou alebo štátnou vysokou školou[3].

 

 • [1] § 7 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • [2]  § 13 zákona č. 576/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 • [3]  Zákon č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 1. Ak návrh neobsahuje náležitosti podľa bodu 5 alebo ak k nemu nie sú priložené doklady potrebné na jeho posúdenie, Subjekt ARS bezodkladne informuje Spotrebiteľa o tom, aké má návrh nedostatky, akým spôsobom majú byť odstránené a vyzve ho, aby neúplný alebo nezrozumiteľný návrh doplnil v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 kalendárnych dní. Subjekt ARS zároveň Spotrebiteľa poučí o následkoch nedoplnenia návrhu v určenej lehote. Ak Spotrebiteľ napriek výzve svoj návrh v určenej lehote nedoplní a pre tento nedostatok nemožno pokračovať v ARS, Subjekt ARS  návrh odmietne.
 1. ARS sa začína dňom doručenia úplného návrhu Subjektu ARS.
 1. Subjekt ARS ukončí ARS do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže Subjekt ARS lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt ARS je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.
 1. Strany sporu sú povinné poskytnúť potrebnú súčinnosť Subjektu ARS na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu ARS.
 1. Subjekt ARS, okrem dôvodu podľa bodu 9., odmietne návrh aj vtedy, ak:
 • nie je príslušný riešiť spor alebo ide o druh sporu, ktorý daný Subjekt ARS nemá zapísaný v zozname,
 • vo veci, ktorej sa návrh týka, bolo skôr začaté ARS pred iným Subjektom ARS, vo veci už rozhodol súd alebo rozhodcovský súd, vo veci bola uzavretá dohoda o mediácii alebo bolo vo veci ukončené ARS podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona č. 391/2015,
 • je návrh neopodstatnený,
 • je návrh anonymný,
 • požiadal MH SR o vyčiarknutie zo zoznamu vedeného MH SR.
 1. Ak osobitný predpis neustanovuje inak alebo z pravidiel ARS nevyplýva niečo iné, Subjekt ARS môže návrh odmietnuť aj vtedy, ak
 • Spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa
 • doručenia zamietavej odpovede Predávajúceho na žiadosť Spotrebiteľa o nápravu alebo
 • márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy Spotrebiteľ odoslal Predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú Predávajúci neodpovedal,
 • sa Spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s Predávajúcim,
 • vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 EUR,
 • sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a Spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné,
 • je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.
 1. ARS sa končí dňom:
 • uzavretia dohody podľa § 17 Zákona č. 391/2015 Z.z.,
 • vydania odôvodneného stanoviska podľa § 18 Zákona č. 391/2015 Z.z.,
 • odloženia návrhu podľa § 19 Zákona č. 391/2015 Z.z.,
 • úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou,
 • zániku bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou,
 • vyčiarknutia Subjektu ARS zo zoznamu vedeného MH SR.
 1. ARS prostredníctvom Slovenskej obchodnej inšpekcie je bezodplatné. Subjekt ARS, ktorým je oprávnená osoba zapísaná do zoznamu vedenom MHSR, môže vo svojich pravidlách ARS stanoviť, že je oprávnená požadovať od Spotrebiteľa poplatok za začatie ARS v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Tento poplatok nesmie presiahnuť sumu 5 EUR vrátane dane z pridanej hodnoty. Takýto Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať zaplatenie poplatku najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí ARS.
 1. Iné platby, ako je poplatok za začatie ARS a úhradu podľa § 10 ods. 4 Zákona č. 391/2015 Z.z., nesmie Subjekt ARS vyžadovať. Náklady spojené s ARS znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

J. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 1. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy.
 1. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na Stránke predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnenia týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na Stránke predávajúceho a nemajú vplyv na zmluvné vzťahy, ktoré vznikli medzi Kupujúcim a Predávajúcim pred ich zverejnením. Na tieto zmluvné vzťahy sa vzťahujú VOP v znení aktuálnom ku dňu uzatvorenia Kúpnej zmluvy.
 1. Komunikácia medzi Kupujúcim a Predávajúcim prebieha prostredníctvom e-mailu uvedeného v týchto VOP a v Objednávke Kupujúceho, ak v týchto VOP nie je uvedené inak.
 1. V prípade, že Predávajúci bude povinný vrátiť peňažné plnenia Kupujúcemu, tak Predávajúci je povinný ich vrátiť Kupujúcemu rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kuipujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizácie a zmien informácii a údajov, vrátane aktualizácie a zmeny ponuky Tovaru, na Stránke predávajúceho bez predchádzajúceho upozornenia.

 

V Bratislave, dňa 25th February 2019