Návraty a výmeny

Odstúpenie od zmluvy

  • prevzatý Spotrebiteľom okamihom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou Dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
  • Spotrebiteľ má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
  • Spotrebiteľ je oprávnený zaslať Predávajúcemu odstúpenie od Kúpnej zmluvy písomne a to listom zaslaným poštou do sídla Predávajúceho: Sneakerview s. r. o.,so sídlom Námestie Martina Benku6302/15, 811 07 Bratislava, Slovenská republika alebo e-mailom na adresu Predávajúceho: info@sneakerview.sk. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorý Predávajúci zaslal Spotrebiteľovi spolu s Tovarom a ktorý je súčasne prístupný na stiahnutie na Stránke Predávajúceho.
  • Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 1. tohto článku VOP.
  • Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať Tovar späť Predávajúcemu. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy, znáša nákladyna vrátenie Tovaru Predávajúcemu Spotrebiteľ.
  • Po odstúpení od Kúpnej zmluvy, Predávajúci vráti Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré Spotrebiteľ uhradil v súvislosti s uzavretím Kúpnej zmluvy, najmä Kúpnu cenu vrátane Distribučných nákladov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak Spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka Predávajúci. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
  • Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude Predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy, nie však skôr ako bude Predávajúcemu vrátený Tovar alebo ako bude Predávajúcemu predložený doklad preukazujúci zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu, podľa toho čo nastane skôr.  Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľom pri platbe. Tým nie je dotknuté právo Spotrebiteľa dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
  • Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.Predávajúci odporúča Spotrebiteľovi poistiť Tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku škody na Tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša Spotrebiteľ až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.